บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ www.jwd-group.com ดังนี้

การเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
 1. นิยาม

  1. “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า พนักงาน บุคคลากร ตัวแทน และบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการและการดำเนินงานต่างๆของบริษัทฯ
  2. “บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
  3. “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
  4. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางช่องทางต่างๆดังนี้

  1. ข้อมูล่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรง : ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทฯ โดยตรง ดังกรณีเช่นเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่างๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อสมัครหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสาร หรือให้ความเห็น เป็นต้น
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค กิจกรรม และรูปแบบการเข้ามูล ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุ้กกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆที่ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “การใช้คุ้กกี้”
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ : บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิค กิจกรรม และรูปแบบการเข้ามูล ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุ้กกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่นๆที่ รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “การใช้คุ้กกี้”
  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก : บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคารผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญา เป็นต้น
 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท ฯ โดยตรงหรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

  1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
  3. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส (Email Address) ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ข้อมูลประวัติการทำงาน เงินเดือน หรือค่าจ้าง เป็นต้น
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆ
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผล ข้อมูลการฝาก ถอน โอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์ และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์
  7. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และระบบต่างๆ ข้อมูลติดต่อระหว่างท่านกับบริษัทฯ ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ สถิติการใช้งาน เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) และข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมผ่านคุ้กกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
  8. ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา เป็นต้น
 4. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการทางเว็บไซต์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของ ท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

 5. บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่สามารถรองรับข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ใน เว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆหากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบาย ความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ประเภทข้อมูล วัตถุประสงค์ในการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล
(ข้อ 2.1 – 2.6)
 • เพื่อติดต่อและเสนอบริการ ประชาสัมพันธ์หรือข้อเสนออื่นๆ
 • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และจดหมายข่าว
 • เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการหรือกิจกรรมของบริษัท
 • เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน
 • เพื่อแจ้งท่านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่จะเกิดขึ้น
ข้อมูลซึ่งไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อให้ข้อมูลในการเข้าและใช้เว็บไซต์ของเรา
 • เพื่อจัดการเว็บไซต์ เพื่อการดำเนินการภายใน แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์ วิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบ วิจัย เพื่อความปลอดภัย การตรวจสอบการบิดเบือน
 • เพื่อแก้ไขและสำรวจปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
คุ้กกี้ เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลที่คุ้กกี้ได้เก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ หรือกิจกรรมอื่นของบริษัทเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไป
ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล
 1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลนั้นๆ โดยระยะเวลาการเก็บรักษาจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
 2. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว ทางเว็บไซต์อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บโดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งบรวมถึงการขอความยินยอมผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

การรับรองของเรา
 1. บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือเท่านั้น
 2. ข้อมูลของท่านจะถูกนำมาประมวลผล โดยชอบด้วยกฎหมาย มีความเป็นธรรมและโปร่งใส
 3. ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้การระบุถึงตัวตนและมีระยะเวลาจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
 4. ข้อมูลของท่านจะถูกประมวลผลในลักษณะที่มีการรับรองความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลนั้น รวมถึงการป้องกันต่อการประมวลผลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือละเมิดกฎหมายและป้องกันต่อการสูญหายโดยอุบัติเหตุ การทำลาย การทำให้เสียหาย โดยใช้เทคนิคที่เหมาะสมหรือวิธีการที่เป็นระบบ
 5. บริษัทฯ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก ท่านเท่านั้น
 6. ในกรณีที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์ เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของทางเว็บไซต์ เป็นต้น ทางเว็บไซต์จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

 2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล หรือระงับไม่ให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

 4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านอาจขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  2. ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป
  3. ท่านได้คัดค้านการประมวลผล
  4. เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือสถิติ หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

 5. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

  ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 6. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

  ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ

ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้จัดทำและเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใดๆ ในช่องทางที่เหมาะสม

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ บริษัทฯ มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้หรืออนุญาตให้ใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว โดยท่านได้รับอนุญาตให้เรียกดูเว็บไซต์ จัดทำซ้ำโดยวิธีการพิมพ์ ดาวน์โหลดไปยังฮาร์ดดิสก์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการกระจายไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ แต่ทั้งนี้ ท่านจะต้องคงการแสดงเงื่อนไขทางลิขสิทธิ์และคำชี้แจงเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้อื่นเอาไว้ รวมถึงแสดงเครื่องหมายการค้าที่ปรากฏด้านล่างนี้บนข้อมูลที่ท่านทำสำเนาการทำสำเนาส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่อาจนำไปขายหรือแจกเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือปรับเปลี่ยนหรือนำไปใช้ร่วมกับงาน สิ่งพิมพ์ หรือเว็บไซต์อื่นๆ ได้

การติดต่อกับเว็บไซต์

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และติชมทั้งหมด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยสามารถติดต่อได้ที่

โทรศัพท์ : +66 2710 4000 ต่อ 2008

อีเมล pr@jwd-logistics.com