รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1: รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท พร้อมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เอกสารแนบ 2: รายนาม และประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
เอกสารแนบ 3: ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
เอกสารแนบ 4: ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
เอกสารแนบ 5: รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงทะเบียน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7: แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (E-AGM)
เอกสารแนบ 8: รายนาม และประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
เอกสารแนบ 9: ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 10: แบบลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 11: หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
• หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และการส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แบบส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563