คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รับทราบแผนการเข้าลงทุนของกองทรัสต์ AIMIRT ในทรัพย์สินโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (แก้ไข)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)