SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กรกฎาคม 2564
แจ้งกรณีซื้อขาย Big Lot
ชี้แจง Trading Alert List
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
Trading Alert List Information
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย JTS และรายการเกี่ยวโยงกันในการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ JWD ถืออยู่ในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร (แก้ไข)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น