แจ้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จำกัด
แจ้งการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย JTS และรายการเกี่ยวโยงกันในการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ JWD ถืออยู่ในบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่ผู้บริหาร
แจ้งการเข้าทำสัญญาให้เช่าระยะยาวในทรัพย์สินโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ของบริษัทย่อย ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT
แจ้งยกเลิกการอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM 2564 ณ สถานที่จัดประชุม
การเผยแพร่รายงานประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งการปิดบริษัท JWD Asia Logistics (Lao) Co., Ltd.
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)