การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การได้มาซึ่งบริษัทย่อย EMLOG Logistics & Warehousing Pte Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
การร่วมทุนของบริษัทย่อยและการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใหม่