รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 30  มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,667,600 20.95
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา
128,784,180
12.63
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา
96,744,060
9.49
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 6.95
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา
51,653,140
5.06
6 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
44,060,000
4.32
7 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา
40,965,199
4.02
8 น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ
35,478,149
3.48
9 น.ส. อรวรรณ วรนิจ
34,000,000
3.33
10 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี
20,740,000
2.03
11 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย
20,653,652
2.03