รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 29 มีนาคม มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 205,067,600 20.10
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,180 12.63
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 96,744,060 9.48
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 54,923,660 5.38
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 48,653,140 4.77
6 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 41,268,499 4.05
7 น.ส. อรวรรณ วรนิจ 34,110,750 3.34
8 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 32,200,000 3.16
9 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 31,495,000 3.09
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 27,346,061 2.68