รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,322,900 20.914
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 96,227,260 12.626
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 96,227,260 9.434
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายจิตชัย นิมิตรปัญญา ในฐานะคู่สมรส
70,923,660 6.953
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.064
6 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 45,885,000 4.499
7 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 43,693,899 4.284
8 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.542
9 น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.478
10 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.333
11 N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 11 24,977,280 2.449
รวม 739,504,738 72.49
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,019,999,943 100.00