รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,667,600 20.95
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,180 12.63
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 96,744,060 9.48
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 6.95
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.06
6 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 41,535,199 4.07
7 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.54
8 น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.48
9 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.33
10 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 32,060,000 3.14