รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,667,600 20.11
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา
128,784,180
12.63
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา
96,744,060
9.49
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา 70,923,660 5.39
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา
51,653,140
4.77
6 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา
44,060,000
4.08
7 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
40,965,199
3.64
8 น.ส. อรวรรณ วรนิจ
35,478,149
3.43
9 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี
34,000,000
3.14
10 นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
20,740,000
2.26
11 อื่นๆ
20,653,652
13.44