รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดจดทะเบียน (Closing Date) ล่าสุด วันที่ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1 นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา 213,667,600 20.948
2 นางพิมลทิพ บัณฑิตกฤษดา 128,784,180 12.626
3 นายจิตชัย นิมิตรปัญญา 96,744,060 9.485
4 นางอัจฉรา นิมิตรปัญญา
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนายจิตชัย นิมิตรปัญญา ในฐานะคู่สมรส
70,923,660 6.953
5 น.ส.อมรพรรณ บัณฑิตกฤษดา 51,653,140 5.064
6 น.ส.ปณดา บัณฑิตกฤษดา 43,375,199 4.252
7 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 39,200,000 3.843
8 น.ส.อรวรรณ วรนิจ 36,127,950 3.542
9 น.ส.เสาวณีย์ อภิวันทน์โอภาศ 35,478,149 3.478
10 น.ส.เพ็ญประภา รวมไมตรี 34,000,000 3.333
11 นายอนุชา กิจธนามงคลชัย 25,010,000 2.452
รวม 774,963,938 75.976